Rzeczoznawca

Tradycje rzeczoznawcze w SIMP sięgają 1928r. Wtedy po raz pierwszy zostały opracowane opinie materiałów normalizacyjnych na potrzeby nowopowstałego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Przed ponad 40-tu laty, Stowarzyszenie rozpoczęło zorganizowaną działalność rzeczoznawczą. Opierała się ona początkowo o sieć grup rzeczoznawców zlokalizowanych przy większych przedstawicielach wojewódzkich, a już od 1974r. prowadzona była przez profesjonalne, specjalnie powołane wieloprzedstawicielskie przedsiębiorstwo jakim jest Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego ZORPOT.

Aktualnie na listach rzeczoznawców figuruje 2986 osób. 1832 z nich zaliczanych jest do grona aktywnych, natomiast 173 osobom nadano tytuł “dyplomowany rzeczoznawca SIMP“. Główne wymogi formalne, które są stawiane członkom SIMP, aspirującymi do tytułu “rzeczoznawca SIMP” to:

  • minimum 4-letni staż pracy w przypadku osób posiadających tytuł inżyniera lub 7-letni staż pracy w przypadku techników;
  • minimum roczny staż członkowski w SIMP;
  • złożenie stosownego wniosku wraz z dokumentacją potwierdzającą wykształcenie, dorobek zawodowy i naukowy, poświadczoną przez zakład pracy i stosownie do miejsca zamieszkania sekcję naukowo-techniczną i przedstawiciel SIMP;

W wyniku pozytywnego przewodu kwalifikacyjnego, oprócz legitymacji i pieczątek imiennych, rzeczoznawcy SIMP otrzymują terminowe certyfikaty poświadczające kwalifikacje zawodowe, natomiast dyplomowani rzeczoznawcy SIMP - bezterminowe dyplomy wg wzorów określonych w regulaminach. Regulaminy określają również tryb oraz warunki korzystania w praktyce z uzyskanych uprawnień.

W celu wzmocnienia pozycji rzeczoznawców SIMP na rynku usług wycen majątkowych, Zarząd Główny SIMP zawarł w dniu 18 sierpnia 2005r. umowę z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności przez rzeczoznawców SIMP w zakresie sporządzania wycen, opinii oraz ekspertyz. Ubezpieczeniem tym objęci są rzeczoznawcy SIMP współpracujący z ośrodkami ZORPOT i firmami franchisingowymi.

Dane kontaktowe

  • ul. Piotra Skargi 8/227
  • 40-091 Katowice
  • tel. 32 20 17 035
  • kom. 503 978 397
  • kom. 507 286 959
  • biuro@ikzszkolenia.pl

 

O nas

Oferujemy profesjonalne usługi z zakresu szkoleń zawodowych, szkoleń BHP, ochrony pożarowej, oraz pierwszej pomocy. Umożliwiamy zdobycie uprawnień energetycznych w grupach G1, G2, G3.
Proponujemy także usługi z dziedziny rzeczoznawstwa, wyceny maszyn, audytów technologicznych i innych.

Mapa dojazdu