Skontaktuj się z nami

Uwaga! Tylko do końca roku obowiązuje cena jednego egzaminu 280,00 zł. W 2022 roku koszt egzaminu wyniesie 301,00 zł.

Zadzwoń do nas!

tel. 798 031 351

Kurs na wózek widłowy

 • W zakresie kursu uprawnienia do wymiany butli LPG
 • Zawiera materiały szkoleniowe, zajęcia wykładowe, naukę jazdy

 

DODATKOWO ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA:

 • zaświadczenia w języku angielskim (dodatkowa opłata)
 • zaświadczenia w języku niemieckim (dodatkowa opłata)

 

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS:

 • najbardziej atrakcyjna cena kursu w regionie
 • posiadamy własny plac manewrowy oraz wózek widłowy
 • dogodne terminy spotkań
 • szybka realizacja
 • kurs zgodny z programem UDT
 • możliwość wykonania badań psychotechnicznych na miejscu
 • uprawnienia bezterminowe i honorowane w wielu krajach

 

UPRAWNIENIA WYDAWANE PRZEZ NAS:

 • są bezterminowe
 • są honorowane przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, USA, Kanady

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Budowa wózka
 • Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami
 • Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • Wiadomości z zakresu bhp
 • Praktyczna nauka jazdy
 • Bezpieczna obsługa-wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia
 • Wiadomości o dozorze technicznym

 

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. (Dz.U. z 2002 r. nr 70, poz. 650 z późniejszymi zmianami).

Kurs na suwnicę HDS / podest żuraw

 • Egzamin UDT dodatkowo płatny
 • Uprawnienia na suwnicę IS i podesty IP dodatkowo płatne
 • W zakresie kursu zajęcia teoretyczne, praktyczne, materiały szkoleniowe
 • Uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (bezterminowe)
 • Honorowane przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Przepisy BHP i regulacje dotyczące urządzeń podlegających UDT
 • Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące wyszczególnionych urządzeń
 • Rodzaje urządzeń, podlegających UDT z uwzględnieniem właściwości nośnych
 • Właściwości fizykochemiczne uciągów, lin, łańcuchów urządzeń
 • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
 • Budowa urządzeń podlegających UDT, przepisy p.poż 
 • Zajęcia praktyczne  

 

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami). 

 

ZAKRESY UPRAWNIEŃ

Grupa KategoriaZakres uprawnień
Suwnice   IIS Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Suwnice  IS Suwnice sterowane z poziomu roboczego oraz kabiny
Żurawie  IIŻ Żurawie przenośne (HDS), stacjonarne warsztatowe
Podesty ruchome  IP Podesty wolnobieżne (nożycówki)
Podesty samojezdne (zwyżki)
Cięgniki  IIW Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego
Układnice IU Układnice magazynowe
Dźwigi  IID Dźwigi towarowo-osobowe
Dźwigi  ID Dźwigi towarowe ze ster. wew. i szpitalne
 Koleje linowe, wyciągi narciarskie  TDT  Koleje linowe oraz wyciągi narciarskie, orczyk-kanapa 

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego operowania urządzeniami poddozorowymi oraz uzyskanie uprawnień do pracy jako operator tych urządzeń. Kurs przygotowuje teoretycznie i praktycznie do zdania egzaminu przed komisją UDT. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego (od lekarza medycyny pracy), potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowiskach operatora.

 

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS

 • najbardziej atrakcyjna cena kursu w regionie 
 • urządzenia poddozorowe dostępne dla kursantów w trakcie szkolenia i egzaminu
 • dogodne terminy spotkań
 • szybka realizacja
 • wysoka zdawalność
 • kurs zgodny z programem UDT
 • możliwość dojazdu do klienta
 • w trakcie szkolenia ciepłe i zimne napoje
 • uprawnienia bezterminowe i honorowane w wielu krajach

Konserwator urządzeń UDT/TDT

 • Egzamin UDT dodatkowo płatny
 • W zakresie kursu zajęcia teoretyczne, praktyczne, materiały szkoleniowe
 • Uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (bezterminowe) - ważne na terenie UE
 • Wymagane świadectwo kwalifiakcyjne SEP G1E

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Organizacja i zakres działania dozoru technicznego,
 • Ogólna budowa urządzenia,
 • Budowa i działanie poszczególnych podzespołów i mechanizmów
 • Obowiązki konserwatora,
 • Postępowanie konserwatora w przypadku awarii urządzenia
 • Zasady bhp i ppoż. w trakcie przygotowania i wykonywania prac konserwacyjnych,
 • Prowadzenie książki obsługi i konserwacji.

 

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001roku w sprawie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. (Dz.U.nr79poz849).

 

CEL KURSU

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji konserwatora urządzeń transportu bliskiego oraz egzaminu przed Urzędem Dozoru, wydającego zaświadczenie kwalifikacyjne do samodzielnej konserwacji urządzenia. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego (od lekarza medycyny pracy), potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku konserwatora.

Operator pił, kos, elektronarzędzi

 • W zakresie kursu materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • Uprawnienia są bezterminowe oraz honorowane na terenie całej Unii Europejskiej
 • Zniżki przy zgłoszeniu na kurs grupy 3 i więcej osób

 

PROGRAM ZAWIERA:

 • Budowa urządzenia,
 • obsługa i konserwacja,
 • przepisy BHP,
 • zajęcia praktyczne

 

KURS OBSŁUGI PIŁY

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień, obsługi pilarek mechanicznych - łańcuchowych, oraz bezawaryjnej pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. Egzamin po kursie obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących prace porządkowe, przycinania gałęzi i dorywczego wycinania drzew i krzewów na terenach zielonych, rekreacyjnych, parkowych, placach budowy, skierowany również do pracowników straży pożarnej oraz kandydatów na przyszłych strażaków.

 

KURS OBSŁUGI KOS SPALINOWYCH

Celem kursu jest przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień obsługi kos spalinowych, oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy z tymi urządzeniami. Egzamin po kursie obejmuje część teoretyczną i praktyczną

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących prace porządkowe wykaszania traw, bądź podkaszania trawników czy terenów zielonych. Skierowany również do pracowników straży pożarnej oraz kandydatów na przyszłych strażaków.

Napełnianie i obsługa urządzeń ciśnieniowych

 • Egzamin UDT - dodatkowo płatny
 • W zakresie kursu zajęcia teoretyczne, praktyczne, materiały szkoleniowe
 • Uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (bezterminowe)
 • Honorowane przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej

 

PROGRAM KURSU:

 • Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy
 • Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów
 • Informacje szczegółowe o gazach
 • Konstrukcje zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry
 • Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu
 • Znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne, etykiety ostrzegawcze
 • Napełnianie zbiorników - czynności robocze i kontrolne
 • Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych
 • Zajęcia praktyczne: obsługa i napełnianie zbiorników ciśnieniowych

 

CEL KURSU

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do samodzielnego napełniania i obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych (butli, wiązek, zbiorników). Kurs przygotowuje do egzaminu przed Urzędem Dozoru.

Kurs przeznaczony jest dla osób mających do czynienia z urządzeniami i zbiornikami ciśnieniowymi a zwłaszcza dla: osób przygotowujących się do egzaminów do straży pożarnej, dla czynnych zawodowo strażaków, pracowników szpitali, uzdrowisk, pracowników zatrudnionych w sektorze przemysłu spożywczego, branży rozrywkowej, paintball (napełnianie gazem karabinków pneumatycznych) oraz płetwonurków.

 

Napełnianie i obsługa zbiorników ciśnieniowych - butli i wiązek gazami technicznymi:

 • Gazami sprężonymi - tlen, powietrze, azot, argon itp.
 • Gazami skroplonymi - dwutlenek węgla, podtlenek azotu, amoniak itp.
 • Gazami rozpuszczonymi - acetylen

Napełnianie i obsługa zbiorników ciśnieniowych - Euro-cyl, Dura-cyl i herkules

 • Gazami: tlen, azot, argon itp.

Napełnianie i obsługa zbiorników kriogenicznych

 • Gazami: tlen, azot, argon

 

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).

Kursy spawalnicze

 • podstawowy metodą MAG, TIG, elektryczne 111, gazowe 311
 • weryfikacja podstawowych uprawnień spawalniczych

 

W zakresie kursu zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • zajęcia teoretyczne, praktyczne,
 • egzamin,
 • książeczka spawacza,
 • certyfikat
 • Pozostałe kursy spawalnicze w zależności od stopnia i grupy materiałowej - indywidualne uzgodnienia

 

Warunki przyjęcia na kurs:

 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • ukończone 18 lat
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy spawacza potwierdzony orzeczeniem lekarza medycyny pracy

 

Po zakończonym kursie i zdanym egzaminie wydawana jest:

 • książka spawacza wraz z certyfikatem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (świadectwem egzaminu spawacza) upoważnia jej właściciela do pracy w charakterze spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień

 

CZAS TRWANIA:

 

Podstawowy kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi

 • spawanie łukowe elektrodą otuloną (111) - czas trwania 21 dni
 • półautomatyczne w osłonie C02 MAG (135 ) - czas trwania 19 dni
 • spawanie w osłonie gazów TIG (141) - czas trwania 13 dni

 

Podstawowy kurs spawania blach doczołowo

 • spawanie gazowe (311) - czas trwania 16 dni

 

Wszystkie kursy dla spawaczy składają się z zajęć praktycznych i teoretycznych zakończonych egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kursant otrzymuje książeczkę spawacza lub wpis do posiadanej książeczki spawacza oraz certyfikat spawacza wg normy europejskiej PN-EN 287